Филми “Хиёнат” дарси муҳими таърихист  

                                                        Филми “Хиёнат” дарси муҳими таърихист  

      Њарчи гузашти замон аз нооромињо ва љанги шањрвандии кишвари азизи мо –Тољикистон бештар мешавад, чењрањо ва гурўњу њизбњо, ки дар ин љанги бародаркуш даст доштанд барои мардуми мо ва насле, ки ин фољиаи мудњишро ба чашми сар дидаанд равшантар мегардад ва барои нављавонону насли оняндагони мо, ин бояд дарси ибрат бошад.

       Имрўзњо дар шабакањои марказии телевизионї намоиши филми њуљљатии «Хиёнат» намоиш дода шудаанд, ки доир ба амалу кирдорњои нангини хоинони миллат, бахусус роњбарият ва аъзои ташкилоти террористию экстремистии дар Тољикистон мамнўи њизби нањзати исломї, ки хиёнатњои бузургеро барои кишвару миллати хеш раво дидаанд, њикоят мекунад. Њама он манзарањои вањшатангез, террори чењрањои сиёсї, фарњангї ва илмии тољик, намояндагони ташкилотњои байналмилалї, гарвгонгирї, ки тайи солњои 90-ум ва баъди он нањзатињо анљом доданд, бо далелњои шайъї ва мусоњибањои шоњидони амалњои ифротгароиву террористии ин афроди фурўхташуда, ки дар филми мазкур нишон дода мешаванд њар фарди худогоњу ватандўстро бетараф гузошта наметавонад.

      Зеро мардуми мо азияту оқибати ҷанги ба сараш овардаи гуруҳҳои хиёнаткор ва хидматгори хоҷагони хориҷиро аз ёд набурдааст. Чӣ тавр мешавад аз ёд барад, дар ҳоле, ки ин ҷанг дари ҳар як сокини кишварро кӯфта ва зараре ба он ворид намуда буд. Бо дидани чеҳраҳои касифи иҷрокунундагони сенарияҳои шуми хориҷиён он лаҳзаҳои мудҳиши таърих бидуни ихтиёр дар зеҳини бинанда зинда мегардад. Аммо чӣ илоҷ? Ин як воҷеъият ва ҳақиқати таърихи миллати мо аст, ки боряд онро ҳаргиз аз ёд набарем. Ин давраи мудҳиш барои ҳамеша дар ҳофизаи таърихии мардуми мо нашқ бастааст.

        Бо доштани чунин собиќаи талх ва шум имрўз њам иддае ба ном мухолиф пойгањи дари аљнабиёнро манзил карда, аз худ инсондўст, њомии њуќуќи инсон метарошанд ва дубора мехоњанд сањнањои мудњиши таърихиро дар Тољикистони соњибистиќлол такрор кунанд.

      Аз ин рў ба њамаи мо ва махсусан, љавонон, ки сармояњо ва насли ояндаи мо њастанд, аз содагиву покдилии худ фиреби ин зархаридони хориљиро нахўранд ба њар гуна гурўњњо ташкилоти террористию экстремистї нагараванд, ки инњо дар либосњои гуногун маќсадњои шуми худро пиёда мекунанд. Моро зарур аст, ки  зиракии сиёсиро аз даст надињем, рў ба илму дониш биёварем, сиёсати пешгирифтаи Асосгузори сулњу вањдати миллї – Пешвои миллат, Президенти Тољикистон, муњтарам Эмомали Рањмон ва давлату њукумати Тољикистонро њамаљониби тарафдорї ва дастгирї намоем.

 

 

И. Мирзоев,

мудири шуъбаи ҷамъоварї ва

нигањдории нусхањи хаттии

Марркази мероси хаттии  АМИТ