Ходими пешбари илмии  Шуъба: Холов Мањмудљон Шарипович

    4 майи соли 1957 дар шањраки Исмоили Сомонии ноњияи Кўшониёни (собиќБохтар) вилояти Хатлон дар оилаи хизматчї ба дунё омадааст. Соли 1964 ба мактаби миёнаи №1 ноњияи Кўшониён рафта, онро соли 1974 бо бањои аъло тамом кардааст. Худи њамон сол ба факултаи физикаи Донишгоњи давлатии Тољикистон ба номи В.И. Ленин дохил шуда, соли 1979 онро бомуваффаќият хатм кард. Аз октябри соли 1979 то августи соли 1980 лаборанти калони Лабораторияи физикаи мустањкамии полимерњои ДДТ буд. Августи соли 1980 Вазорати маориф ўро ба Техникуми энергетикии ш. Ќўрѓонтеппа (њолоБохтар) ба кор равона намуд.

 1. Аз феврали соли 1988 дар вазифаи ассистенти кафедраи физикаи умумии филиали Донишкадаи давлатии омўзгории Душанбе ба номи Т.Г. Шевченко дар шањри Ќўрѓонтеппа (њоло ДДБ ба номи НосириХусрав) фаъолият дошт. Моњи октябри соли 1990 дар натиљаи озмун ба вазифаи муаллими калон интихоб шудааст. Аз соли 1991  њамчун коромўз-тадќиќотчии Лабораторияи физикаи мустањкамии полимерњои ДДТ ба фаъолияти илмї оѓоз мекунад. Соли 1992 ба аспирантураи рўзонаи ДДТ дохил шуда,  соли 1995 онро бомуваффаќият хатм намуд. Соли 1996 ў рисолаи номзади илмњои физика  ва математикаро дар мавзўи «Кинетикаи вайроншавии туршшавандаи эластомерњо дар шароити таъсири фотомеханикї» бомуваффаќият дифоъ мекунад.
 2. Солњои 1996 - 2001 М. Холов ба сифати сармуњандиси Почтамти ш. Душанбеи Вазорати алоќаи ЉТ кор карда, дар як ваќт дотсенти деканати алоќа ва электротехникаи Коллељи техникии Донишгоњи техникии Тољикистон ба номи акад. М.С. Осимї буд.
 3. Солњои 2001-2008 дар вазифањои гуногуни Вазорати иќтисод ва савдо, Вазорати мењнат ва њифзи иљтимої, Вазорати мелиоратсия ва хољагии оби ЉТфаъолият кардааст. Соли 2006 шуъбаи ѓоибонаи ДДТТ-ро бо ихтисоси «Молия ва ќарз» хатм намуда, ихтисоси «иќтисоддон»-ро гирифтааст.
 4. Аз соли 2008 то соли 2009 корманди калони илмии Маркази синошиносии Институти фалсафа ба номи А. М. Бањоуддинови Академияи илмњои ЉумњурииТољикистон. Солњои 2009-2017 дар вазифаи корманди пешбари илмии Шуъбаи арабшиносї, Маркази тањќиќ ва табъу нашри мероси хаттии Институти забон, адабиёт, шарќшиносї ва мероси хаттї, Маркази мероси хаттии Академияи илмњои Љумњурии Тољикистон фаъолият дошт. Аз июни соли 2017 дар вазифаи сарходими илмии Шуъбаи таърихи илм ва техникаи Институти таърих, бостоншиносї ва мардумшиносии ба номи Ањмади Дониши Академияи илмњои Љумњурии Тољикистон кор мекунад.
 5. Солњои 2009-2013 Холов М. дар як ваќт дар вазифаи мудири редаксияи «Астрономия, математика ва физика»-и Сарредаксияи илмии Энсиклопедияи Миллии Тољик фаъолият дошт.Барои мењнати шоён дар нашри љилдњои 1-3 Энсиклопедияи Миллии Тољик бо нишони фахрии  «Аълочии матбуоти Тољикистон» (2013) мукофотонида шудааст.
 6. Холов М. муаллифи зиёда аз 340 таълифоти илмї буда, ба ќалами ў аз љумла китобу маќолањои зерин мансубанд:
 7. Таќвимњои кишоварзии тољикони кўњистон. Душанбе: «Ирфон», 2006. - 130 с.
 8. Таърихи Бадахшон (дар њаммуаллифи бо Ѓ. Ѓоибов).  Душанбе: «Дониш», 2007. -  275 с.
 9. Метрология и хронология Восточной Бухары и Западного Памира (дар њаммуаллифи бо Х. Ќаюмова). Душанбе, «Дониш», 2013. - 212 с.
 10. МирзоБадеи Девон. Маљмаъ-ул-арќом (дар њаммуаллифи бо Ѓ. Ѓоибов). Душанбе, Дониш, 2015. – 415 с.
 11. Ањмад Махдуми Дониш. «Манозир-ул-кавокиб». Душанбе: «Дониш», 2017. – 432 с.
 12. «Авеста» как метрологический источник. Доклады и сообщения Международного симпозиума «Вклад таджиков и персоязычных народов в мировую цивилизацию: история и современность», Душанбе, 2002. – С. 95-97.
 13. Мискали и мани (батмани) Бухары  XIX – начала XX веков. Мероси ниёгон (Наследие предков), №7, Душанбе,  2004. – С. 153-162.
 14. О метрологии  Куляба XIX – начала  XX веков. Материалы Международного симпозиума «Роль Куляба в истории и культуре Центральной Азии», в сборнике «Из истории древнего Куляба» посвященной 2700-летию Куляба, Душанбе - 2006. – С. 235-249.
 15. Таджикский земледельческий календарь по частям человеческого тела. Материалы научной конференции «Календарно-хронологическая культура и проблемы ее изучения.  К 870-летию «Учения» Кирика Новгородца. Москва, Российский государственный гуманитарный университет. 11-12 декабря 2006 г. – С. 181-189.
 16. Тело как календарь (земледельческий календарь таджиков). Журнал «Человек», №3, Москва, 2007. – С. 173-177.
 17. «Бабурнаме» – как метрологический источник. Наука и науковедение. Украина, №1, 2008. – С. 119-131.
 18. «Маджма ал-аркам» - как источник по метрологии Средней Азии. Материалы XX международной научной конференции «Вспомогательные исторические дисциплины – источниковедение – методология истории в системе гуманитарного знания», часть II,  Москва, 2008. – С. 649-652.
 19. Истилоњоти илми нуљум дар «Хадиќату-л-њаќиќа ва шариату-л-тариќа»-и Саної. Известия АН РТ. Серия «Философия и право», №4, Душанбе, «Дониш», 2008. – С. 28-34.
 20. Астрономические  труды  бухарских  ученых XIX – начала  XX  веков. Материалы XXI международной научной конференции «Вспомогательные исторические дисциплины в системе гуманитарного знания»,  Москва, 2009. – С. 345-348.
 21. Меры веса Бухарского эмирата в конце XVIII – начале XX  в. Вестник РГГУ, Москва, №7, 2010 г. Серия «Исторические науки». Историография, источниковедение, методы исторических исследований. – С.193-210.
 22. К  учету орошаемой воды и её распределению между водопользователями в Бухарском ханстве. Известия АН РТ, Отделение общественных наук, №1, Душанбе, «Дониш», 2010. – С. 43-50.
 23. Таджикские ордена и медали XIX – начала  XX  веков. Историография источниковедения и вспомогательных исторических дисциплин: материалы XXII Международной научной конференции, Москва, 28-30 янв. 2010. – С. 396-398.
 24. Меры веса и объема горных регионов Восточной Бухары конца XVIII – начала XX веков. Известия АН РТ, Отделение общественных наук, №6, Душанбе, «Дониш», 2011. – С. 27-32.
 25. «Маджмаъ ал-аркам» - источник по истории точных наук Средней Азии XVIII-XIX веков. Труды X Международных Колмогоровских чтений. Ярославль, Россия, 15–18 мая 2012 г. – С. 177-178.
 26. «Рисала дар илми мисахат» («Трактат о науке измерения») – геометрический труд Бахауддина Амили. Там же. – С. 178-180.
 27. Математика Бухарского эмирата XVIII - XIX веков в «Маджма ал-аркаме» Мирзы Бади-дивана. Труды XII международных Колмогоровских чтений (сборник статьей). Ярославль: Изд-во ЯГПУ, 2014. – 465 с. – С. 373-378.
 28. Ордену медалњои Бухорои Шариф. Мењрнома. Душанбе, 2014. - 272 с. – С. 238-250.
 29. «Сувар-ул-кавокиб»-и Абдуррањмони Сўфї ва ањамияти он дар рушди илми астрономия. Материалы республиканской научно-практической конференции «Проблемы современной физики», посвященной 75-летию профессора Хуршеда Абдулло-заде. Худжанд: «Нури маърифат», 2015. – 272 с. – С. 60-62.
 30. «Сувар-ул-кавокиб»-и Абдуррањмони Сўфї - шоњасари астрономияи мушоњидавии асримиёнагї. Суханшиносї (Словесность). Душанбе, «Дониш», №1, 2016. – С. 82-90.
 31. Моддаи таърих дар эљодиёти Сомї. Суханшиносї (Словесность). Душанбе, «Дониш», №4, 2016. – С. 78-93.
 32. Ањмади Дониш ва масъалаи таъминоти оби Бухоро. Труды международной научной конференции «Ахмад Дониш и общественно-политическая мысль народов Центральной Азии во второй половине XIX - начале XX веков», Душанбе: «Чопхонаи Дониш», 2017. – 400 с. – С. 233-242.
 33. Тавсифи асбобњои расадхонањои асримиёнагї дар «Рисола дар шарњи олоти расад»-и Љамшеди Кошонї. Муаррих (Историк). №3-4(12). Душанбе, 2017. – С. 128-133.
 34. Метрология  Бухарского  эмирата  XIX - начала XX  веков   в «Та’рих-и хумайун» Садык-ходжа Гулшани. Вестник Таджикского Национального Университета, 2018, №1. – С. 79-87.
 35. Зиљи Ањмади Дониш ё Савай Љай Сингњ? Муаррих (Историк). №1(13). Душанбе, 2018. – С. 116-120.
 36. Аз таърихи омўзиши рисолањои касбу њунари анъанавии тољикон. Паёмномаи фарњанг (Вестник культуры). №2 (42). Душанбе, 2018. – С. 41-46.
 37. О некоторых таджикско-персидских мерах, используемых в метрологии кавказских народов. Доклады Академии наук Республики Таджикистан. Отделение общественных наук, №1-2 (001-002). Душанбе, 2018. – С. 60-66.