МАКТУБИ ИТТИЛООТӢ; ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО

        Маркази мероси хаттии назди Раёсати АМИТ ба иттилои Шумо мерасонад, ки 11 ноябри соли 2022  Конфронси байналмилалии илмӣ-назариявӣ  дар мавзӯи «Масъалаҳои асосии таҳқиқи осори хаттии асримиёнагии Шарқ» баргузор менамояд.

        Ҳадафи конфронс баррасии ҳамаҷонибаи ҷанбаҳои таърихӣ, фарҳангӣ, иҷтимоӣ, динӣ, инчунин назария ва амалияи маънавии байни тамаддуну фарҳангҳои мардуми Шарқ мебошад.

       Дар конфронс масъалаҳои зерин мавриди баррасӣ қарор мегиранд:

• саҳми Мамадвафо Бақоев дар таҳқиқи фарҳанги асримиёнагии Шарқ;

• аҳамияти экспедитсияҳои археографӣ дар бой гардондани ганҷинаи  сарчашмаҳои шарқшиносӣ;

•таҳаввулоти шарқшиносӣ дар Тоҷикистон ва равияҳои нави шарқшиносии ҷаҳон;

• маводи нави хаттӣ, бойгонӣ, шифоҳии Аврупои Шарқӣ ва Ғарбӣ, осори марбут ба таърих, забон, адабиёт, фарҳанги халқи тоҷик ва кишварҳои Шарқ;

• масъалаҳои ҳамкории анъанаҳои фарҳангӣ, маънавӣ, забонӣ ва адабии кишварҳои Осиёи Марказӣ дар заминаи афзалиятҳои миллии Ҷумҳурии Тоҷикистон;

• тағйири ҷанбаҳои таърихӣ, фарҳангӣ ва маънавии ҷомеаҳои шарқӣ, ки бо равандҳои муосири ҷаҳонишавӣ ва минтақавӣ алоқаманданд.

Дар конфронс иштироки олимони маъруфи шарқшинос, муаррихон, фарҳангшиносон, забоншиносон, адабиётшиносон, диншиносон, сиёсатшиносон, устодони донишгоҳҳо, намояндагони созмонҳои ҷамъиятии Тоҷикистон ва кишварҳои хориҷӣ дар назар дошта шудааст.

Дархостро ҳамроҳ бо мақолаи илмӣ барои иштирок дар конфронс то 30-юми сентябри  соли 2022 ба нишонии электронии dsherzod2020@gmail.com пешниҳод намоед.

Забони кории конфронс: тоҷикӣ, русӣ, англисӣ.

Талабот барои бақайдгирӣ:

         Ҳангоми таҳияи мақолаҳо, талаботҳои зерин риоя карда шаванд: ҳаҷми мақола аз 10-12 саҳифаи компютерӣ зиёд набошад. Мақола бо шрифти Times New Roman, андозаи ҳарф – 14; фосилаи байни  сатрҳо– 1; абзатс- 1 см; андозаи ҳошияҳо: чап 3,0 мм, рост 1 мм, боло ва поён 2,0 мм.

        Тарҳрезии сарлавҳа (бо ҳарфҳои калон ва  ғафс, дар мобайн) УНВОНИ МАҚОЛА (ба забонҳои тоҷикӣ, русӣ, англисӣ); дар сатри навбатӣ (шрифт – курсиви ғафс, дар тарафи рост) – ному насаб- пурра; дар сатри оянда (шрифти курсив, дар тарафи рост) - кишвар; дар сатри навбатӣ (шрифти курсив, тарафи рост) - почтаи электронӣ барои алоқа; пас аз 1 сатр - матни мақола. Феҳристи манобеъ дар охири мақола (бо тартиби алифбо- аввал бо хатти кириллӣ, сипас бо дигар забонҳои хориҷӣ). Дар дохили матн истинод ба манбаъ дар дохили қавси мураббаъ дода шуда, аз ҳам тавассути вергул ҷудо карда мешавад, мисол: [1, 272]; шумораи иқтибос ба воситаи вергул ё тире нишон дода мешавад, мисол [2, 272-280].

       Дар охири мақола хулосаҳо чунин дода мешаванд: дар сурате, ки мақола ба забони тоҷикӣ навишта шуда бошад, ба забонҳои русӣ ва англисӣ - дар сурате, ки ба забони русӣ навишта шуда бошад, ба забонҳои тоҷикӣ ва англисӣ - дар сурате, ки  ба забони англисӣ навишта шуда бошад, ба забонҳои русӣ ва тоҷикӣ.

Мисол:

РУШДИ ШАРҚШИНОСӢ ДАР ТОҶИКИСТОНИ МУСТАҚИЛ

Замирова Замира Замировна

Тоҷикистон

Почтаи электронӣ:

Ба дастнавис маълумот дар бораи муаллифон бо нишон додани фамилия, ном, номи падар, дараҷаи илмӣ, унвони илмӣ, ҷои кор ва вазифа, шаҳр, кишвар, инчунин нишонии почтаи электронӣ ва рақамҳои телефон ҳамроҳ карда мешавад.

Кумитаи тадорукот ҳақ дорад мақолаҳоеро, ки ба мавзӯъ ва талаботи тарҳи эълоншуда мувофиқат намекунанд, рад кунад.

Кумитаи тадорукот:

Нишонӣ: Маркази мероси хаттии назди Раёсати АМИТ, ш. Душанбе, Ҳусейнзода, 35.

Телефонҳо барои маълумот: 934116992

                                                931441300

                                                938000125

Почтаи электронӣ: dsherzod2020@gmail.com

Дархост барои иштирок дар конфронс:

1.

Ному насаб

 

2.

Шаҳр

 

3.

Ҷои кор, вазифа

 

4.

Дараҷаи илмӣ, унвони илмӣ

 

5.

Рақами телефон

 

6.

Почтаи электронӣ

 

7.

Мавзӯи маърӯза

 

8.

Бахш

 

      Центр письменного наследия Национальной академии наук Таджикистана, 11 ноября  2022 г. проводит Международную научную конференцию «Актуальные проблемы исследования письменного наследия средневекового Востока».

Целью конференции является всестороннее обсуждение историко-культурных, социальных, религиозных, а также межцивилизационных и межкультурных аспектов духовных воззрений и практик народов Востока.

Секции конференции и публикация сборника материалов будут организованы по следующим направлениям:

  • Мамадвафо Бакоев: исследователь средневековой духовной культуры Востока и организатор науки;
  • значение археографических экспедиций в пополнении источниковедческой базы востоковедных исследований;
  • эволюция развития востоковедной науки Таджикистана и новые тренды мировой ориенталистики;
  • новые восточные и западноевропейские письменные, архивные, устные материалы, артефакты, связанные с историей, религией, языком, литературой и культурой народов Таджикистана и стран Востока;
  • проблемы взаимодействия культурных, духовных, языковых, литературных традиций стран Центральной Азии в контексте национальных приоритетов Республики Таджикистан;
  • историко-культурные и духовные аспекты трансформации восточных сообществ, связанные с современными процессами глобализации и регионализации.

В работе конференции примут участие известные ученые-востоковеды, историки, культурологи, филологи, религиоведы, политологи, специалисты, вузовские работники, представители общественных организаций Таджикистана и зарубежных стран.

Приглашаем принять участие в работе конференции и просим представить до 30 сентября 2022 г. текст статей на электронную почту: dsherzod2020@gmail.com

Рабочие языки конференции – таджикский, русский, английский.

Требования к оформлению:

При оформлении статей необходимо придерживаться следующих требований: объем до 10-12 страниц компьютерного текста в электронном варианте. Шрифт Times New Roman, кегль – 14; межстрочный интервал – 1; выравнивание по ширине; абзацный отступ - 1 см; ориентация листа – книжная, верхнее и нижнее поле – 2,0, левое – 3,0 и правое - 1.

Оформление заголовка (прописными, жирными буквами, выравнивание по центру строки) НАЗВАНИЕ СТАТЬИ (на тадж., рус., англ. языках); на следующей строке (шрифт - жирный курсив, выравнивание по правому краю) – Ф.И.О. полностью; на следующей строке (шрифт курсив, выравнивание по правому краю) – страна; на следующей строке (шрифт курсив, выравнивание по правому краю) – E-mail для контактов; через 1 строку – текст статьи. Оформлять ссылки в тексте на соответствующий источник списка литературы следует арабскими цифрами в квадратных скобках, например [1, с. 277]. Использование автоматических постраничных ссылок не допускается.

В конце доклада даются резюме: на русском и английском языках – в случае написания статьи на таджикском языке; на таджикском и английском языках – в случае написания доклада на русском языке; на таджикском и русском языках – в случае написания доклада на английском языке.

Пример:

РАЗВИТИЕ ВОСТОКОВЕДЕНИЯ В НЕЗАВИСИМОМ ТАДЖИКИСТАНЕ

Замирова Замира Замировна

 Таджикистан

E-mail:

К рукописи прилагаются сведения об авторах с указанием фамилии, имени, отчества, ученой степени, звания, места работы и должности, города, страны, а также почтовые и электронные адреса и контактные телефоны.

Оргкомитет оставляет за собой право отклонять доклады, не соответствующие заявленной тематике и требованиям оформления.

Оргкомитет:

Адрес: Центр письменного наследия НАНТ, г. Душанбе, Хусейнзода, 35

Телефоны для справок: 934116992

                                        931441300

                                        938000125

e-mail: dsherzod2020@gmail.com

Заявка участника

 

1.

Ф.И.О.

 

2.

Город

 

3.

Организация, должность

 

4.

Ученая степень, звание

 

5.

Номер мобильного телефона

 

6.

Электронный адрес

 

7.

Тема доклада

 

8.

Название секции