مرکز میراث خطی

    مرکز میراث خطی نزد ریاست آکادمی ملی علوم تاجیکستان یکی از بزرگترین گنجینه های آثار خطی شرقی در قلمرو آسیای میانه و اتحاد جماهیر شوروی سابق است. پایه و اساس این مرکز پس از تشکیل جمهوری خودمختار شوروی تاجیکستان (1924) گذاشته شده است. جمع آوری نسخه های خطی از گوشه و کنار تاجیکستان و کشورهای آسیای میانه به خصوص سمرقند و بخارا پس از تأسیس شعبه تاجیکستانی آکادمی علوم اتحاد جماهیر شوروی (1932) و کتابخانه جمهوری خواه به نام ابوالقاسم فردوسی (1933) شروع شد. پس از تأسیس شعبه تاجیکستانی آکادمی علوم اتحاد جماهیر شوروی از آکادمی علوم جمهوری سوسیالیستی تاجیکستان (1951), لازم شد به جمع نسخه های خطی در یک نهاد, برای این منظور, در 17ژانویه 1958, با تصمیم شورای وزیران اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی تاجیکستان, شعبه نسخه های خطی شرقی تأسیس شد.

   Соли 1970 дар заминаи Шуъбаи мазкур Институти шарқшиносии АИ РСС Тоҷикистон ташкил карда шуд, Шуъбаи дастнависҳои шарқӣ, ки баъдан Фонди дастнависҳои шарқӣ ном гирифт, муҳимтарин ҷузъи Институти шарқшиносӣ маҳсуб мешуд. Кори асосии ходимони Шуъбаи дастнвисҳо ҷамъоварӣ, тавсиф ва таҳияи феҳрист ё каталоги нусхаҳои хаттӣ буд. Бо ташкили Институти шарқшиносӣ шуъбаҳои иловагӣ таъсис шуда, самтҳои дигари пажуҳиш шарқшиносӣ ба роҳ монда шуд.

Бештар хонед »