Минётури нусхаи “Шоҳнома”-и Абулқосим Фирдавсӣ дар Маркази мероси хаттии назди Раёсати АМИТ, №5955

“Саҳнаи гирифтор шудани Хоқон ба дасти Рустам”

Миниатюрная копия “Шахнаме” Абулькасима Фирдоуси в Центре письменного наследия при Президиуме НАНТ, №5955

“Сцена пленеия Хакана Рустамом”

The miniature version of Abul Qasim Ferdowsi's "Shahnameh" in the Center of Written Heritage under the Presidium of the NAST, No. 5955

 "The scene of Khagan's capture by Rustam"

 مینیاتور نسخه شاهنامه ابوالقاسم فردوسی در

 مرکز میراث خطی آکادمی ملی علوم تاجیکستان (№5955)

صحنه گرفتار شدن خاقان به دست رستم